YALITIM SÖZLÜĞÜ

Bağıl Nem
Havadaki su buharı kısmi basıncının, aynı sıcaklıkta doymuş havadaki su buharı kısmi basıncına oranıdır.

Buhar Basıncı
Su buharının nemli hava içindeki kısmi basıncıdır. Nemli hava, su buharı ve kuru havadan oluşur. Dalton yasasına göre P, toplam basıncı, Pb su buharının kısmi basıncı Ph kuru hava basıncını ve Pd aynı sıcaklıktaki doyma basıncını gösterir.

Buhar Kesici
Yapı elemanı içinde yayılan su buharını kesen aşırı yoğun malzeme tabakalarıdır. Su buharını tamamen kesmek imkansızdır, su buharını yapı elemanlarının sıcak bölgelerinde durdurmak gerekir.

Çiğ Noktası
Havanın verilen bir nem oranı için yoğuşmaya veya doyma sıcaklığı, çiğ noktası olarak adlandırılır. Doymuş havada sıcaklık, çiğ noktasının altına düştüğü zaman yoğuşma meydana gelir. Çiğ noktası sıcaklığı, su buharının yoğuşmaya başladığı noktadır.

Difüzyon Direnci
Kuru malzemelerde sıcaklığa bağlı olmayan bir madde sabitesi olup, belli bir nem değeri olan malzemelerde nem köprüsünün etkisini taşır.

Isı İletim Direnci
L kalınlığındaki bir cismin iki yüzü arasındaki sıcaklık farkı 1 oC olduğu zaman yüzeyin ısı geçişine karşı gösterdiği dirençtir. Birim m² K/W olarak verilir.

Isı İletim Katsayısı
Isı iletim katsayısı birim kalınlıkta sıcaklık artışı için iletilen ısı transfer hızıdır ve yalıtım malzemelerinin özelliklerine göre değerleri değişmektedir. Isı iletim katsayısı k harfi ile gösterilir. Ve birimi W/mK dir.

Isıl Geçirgenlik
Bir yapı bileşeninin birbirine paralel yüzeyleri arasındaki sıcaklık farkı 1 oC olduğu zaman, birim zamanda, birim kalınlıkta ve birim alanda, yüzeylere dik yönden gelen ısı miktarıdır ve birimi W/m² K dir.

Isıl Geçirgenlik Direnci
Isıl geçirgenliğin matematiksel tersidir. L kalınlığındaki bir cismin iki yüzü arasındaki sıcaklık farkı 1 oC olduğu zaman, birim yüzeyin ısı geçişine karşı gösterdiği dirençtir ve birimi m² K/W dir.

Isınım Sabiti
Bir yüzeyden yayılan ışınımın mutlak sıcaklığın 4. kuvvetine oranıdır.

İzafi Difüzyon Direnci
p = S. µ.N ile verilir.

Kısmi Difüzyon Direnci
Malzeme kalınlığı S ile difüzyon direncinin, çarpımı olarak verilir. r = S.µ

Mutlak Nem
Nemli havanın birim hacmine karşı gelen nem miktarı olup τ ile verilir.

Özgül Isı
Birim kütlenin sıcaklığını 1 oC artırmak için gerekli ısı miktarıdır. Boyutu W/kgK veya J/kgK dir ve Cp ile gösterilir.

Özgül Nem
Su buharı kütlesinin, kuru havanın kütlesine oranıdır X ile tanımlanır.

Şekil Faktörü
Benzer yapıların karşılaştırılmasında şekil faktörü kullanılır F ile gösterilir.

Taşınım Direnci
Cismin yüzeyini çevreleyen film tabakasının ısı geçişine karşı gösterdiği dirençtir ve birimi m² K/W dir.

Taşınım Katsayısı
Aradaki sıcaklık farkının 1 oC olması halinde yüzeyden birim zamanda akışkandan cisme ya da cisim üzerinden akışkana geçen ısı miktarıdır. Taşınım katsayısı yüzey geometrisine, akışkanın fiziki özelliklerine, akış ile yüzey arasındaki sıcaklık farkı ve giriş şartlarına bağlıdır. Ortalama taşım katsayısı h kullanılır birimi W/m² K dir.

Terleme
Terleme çiğ noktası sıcaklığı ile ilgili olup, yapı elemanlarının yüzünde su buharının yoğuşması sonucu su haline dönüşmesidir.

Toplam Isı Transfer Katsayısı
Hem taşınım hem de iletim dirençleri dikkate alınarak birim yüzeyden sıcaklık artışına gelen ısı miktarı olarak ifade edilir. Göz önüne alınan konstrüksiyonun toplam kalınlığı arasındaki ısı geçirgenliği bir ölçümüdür. Birimi W/m² K dir.

Yoğuşma
Yapı elemanlarının iç tarafında meydana gelen ilk oluşumda göz ile fark edilmeyen su birikimidir. Bu su birikimi eğer zamanla kurumuyorsa dışarı atılması gerekir. Yapı elemanlarının korunması için yoğuşma belli bir sınırı geçmemelidir.